Facebook
Средно училище Васил Левски
гр. Роман, обл. Враца

Новини

на тези места ще намирате актуална информация за новините при нас

Фейсбук СУ "Васил Левски" - гр. Роман, обл. Враца

Официален сайт на СУ "Васил Левски" - гр. Роман, обл. Враца

ИНФОРМАЦИЯ - 11.04.2018

  1. Информираме родителите на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършващи VІІ клас пез учебната 2017/2018 година, да подадат документи съгласно чл. 140, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование от 03 до 21.05.2018 г. до директора на РЦПППО – Враца за изготвяне на становище за продължаване на обучението им в VІІІ клас в профил или специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословно състояние. Scan_20180411_110957 (Формуляр за ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2)
  2. На основание Заповед №РД-06-22/29.03.2018 г. на Началника на РУО - Враца е утвърден Държавен план-прием в Средно училище "Васил Левски" гр. Роман за учебната 2018/2019 година в следните паралелки:
    а. Професионална паралелка: професия  - "Готвач", специалност - "Производството на кулинарни изделия и напитки". Втора степен на професионална квалификация.
    б. Профилирана паралелка: - профил -" Хуманитарни науки" zapoved_utv_priem_66 (Заповед РУО-Враца)
  3. На основание Заповед №703/30.03.2018 г. на Директора на Средно училище " Васил Левски" гр. Роман, обл. Враца е утвърден Училищен план-прием за учебната 2018/2019 година в две общообразователни паралелки V клас.
  4. График за дейностите на училищната комисия по приемането на ученици след VІІ клас в Средно училище "Васил Левски" гр. Роман, обл. Враца SKM_C224e18041112450 (График СУ "Васил Левски"-Роман)