Facebook
Средно училище Васил Левски
гр. Роман, обл. Враца

Проекти

През новата учебна година – 2017/2018, продължаваме работа по: 

  • Проект „Твоят час" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 и ФАЗА 2". 
  • Имаме одобрено финансиране по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 216 от 21 април 2017 г.
  • Стартирана е процедура по Компонент 2 от Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“