Facebook
Средно училище Васил Левски
гр. Роман, обл. Враца

"Твоят час" и "Знания за успех"

 

През тази учебна година – 2016/2017, стартирахме работа по 2 проекта: 

  • Проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ и 

  • Проект по  ПРОГРАМА „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ” за тематична работа в училищната библиотека.